AVG (privacywetgeving)

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Verloskundigenpraktijk Nintu.
Verloskundigenpraktijk Nintu is gevestigd te Breda en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 71807365 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenpraktijk Nintu bereikbaar op telefoonnummer 06 15 46 24 35 Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenpraktijknintu.nl

Hieronder kun je lezen welke gegevens Verloskundigenpraktijk Nintu kan verzamelen, waarom de praktijk dat doet en wat daarmee gedaan kan worden. Ook kun je lezen welke cookies er gebruikt worden en waarom.

Bij Verloskundigenpraktijk Nintu worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk voor de medische behandeling en de financiële afhandeling daarvan. Daarnaast kan verwerking van deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Naast algemene regels gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Die zijn onder andere te vinden in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verloskundigenpraktijk Nintu is dus verplicht op zorgvuldige wijze om te gaan met jouw persoonsgegevens. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten, zoals die vanaf 25 mei 2018 gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Plichten van de praktijk

Verloskundigenpraktijk Nintu is verantwoordelijk voor de verwerking van al jouw persoonsgegevens waarover de praktijk beschikking krijgt. Hier zijn plichten aan verbonden. Hier wordt als volgt aan voldaan:

 • Jouw gegevens worden in de regel uitsluitend verwerkt voor zorgverlening, doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Voor andere doeleinden vindt in beginsel geen verwerking plaats.
 • Je wordt ervan op de hoogte gesteld, dat persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren via het aanmeldformulier, een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers van Verloskundigenpraktijk Nintu hebben zich verplicht strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Na het afsluiten van de behandeling worden jouw persoons- en medische gegevens nog 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming over personen vindt niet plaats, zeker niet als het zaken betreft die voor hen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nintu) aan te pas komt.

Verloskundigenpraktijk Nintu gebruikt het computerprogramma Epic voor de vastlegging van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of, en zo ja, welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet geschaad wordt.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens, indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan zal tegemoet worden gekomen als het bewaren ervan voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en/of ze niet op grond van een wettelijk voorschrift bewaard moeten blijven.
 • Het recht op toevoeging van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling, door middel van een brief, e-mail of het vragenformulier op de website kenbaar maken aan Verloskundigenpraktijk Nintu.

Aanmeldformulier

Door de vragen op het aanmeldformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden, help je ons in grote mate met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy. Alle gegevens die je ons verstrekt worden vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk behandeld. Het is goed te weten, dat medische gegevens in principe minimaal vijftien jaar bewaard worden. Dit is wettelijk voorgeschreven.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Nintu zijn verplicht strikt vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de we voor verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden altijd jouw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Ze worden alleen aan derden verstrekt die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst die je met ons bent aangegaan. Denk hierbij aan de verloskundige, de huisarts, het consultatiebureau, de kraamzorg, de gynaecoloog en de kinderarts. Ook kunnen ze geanonimiseerd verstrekt worden aan instanties die belast zijn met de kwaliteitsbewaking, zoals PRN en Peridos.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Zo kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden op grond van een wettelijk voorschrift. Dit is ook het geval, als gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Verder kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Bij het opvragen van informatie over jou bij derden zal altijd een door jouzelf ondertekend toestemmingsformulier worden meegestuurd.

Beveiliging van gegevens

Verloskundigenpraktijk Nintu neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vraag of klacht

We doen ons uiterste best om jullie met volle tevredenheid te laten terugkijken op de zwangerschap, bevalling  en kraamtijd. Toch kan het voorkomen dat onze begeleiding niet helemaal aansluit op jullie verwachtingen. We vinden het fijn als jullie dit aan ons vertellen zodat we het kunnen bespreken en als mogelijk kunnen bijsturen.

Mocht ons gesprek niet bevredigend zijn dan kun je hulp inroepen van een derde.  Je kunt dan met je klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. Hij of zij treedt als onafhankelijk vertrouwenspersoon op als bemiddelaar. Kijk voor contactinformatie op https://klachtverloskunde.nl/

Privacy- en cookieverklaring

Verloskundigenpraktijk Nintu hecht groot belang aan de privacy van de bezoekers van de website. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren we een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op, dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven geen persoonsgegevens uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het bezoeken van de website en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend gegevens die we rechtstreeks van jou hebben verkregen of waarvan het je bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst waar je gebruik van maakt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens, zoals naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Naam huisarts
 • Naam en polisnummer zorgverzekering
 • BSN-nummer
 • Gegevens over eerdere zwangerschappen
 • Eerste dag van je laatste menstruatie

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van jouw account
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het uitvoeren van overige door jou gevraagde diensten.

Bewaartermijn

Behalve als een wettelijke verplichting zich tegen verwijdering verzet, worden jouw persoonsgegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen. Maar nogmaals: medische gegevens moeten in principe minimaal vijftien jaar bewaard worden. Dit is wettelijk voorgeschreven.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door gebruikmaking van links op deze website geraadpleegd worden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens er gebruik van te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein computerbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en vervolgens door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek van deze website kan de daarin opgeslagen informatie weer naar onze servers – of de servers van de betreffende derde partijen – teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden op jouw computer cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij laten ook de IP-adressen anonimiseren. Wij hebben Google geen toestemming verleend de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien het hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

De informatie die Google verzamelt, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft verklaard zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in, dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) door om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Permanente cookies

Als je eenmaal onze website bezocht hebt, kunnen we je met behulp van permanente cookies elke volgende keer herkennen. Hierdoor kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook als je eenmaal toestemming hebt gegeven om cookies op je computer te laten plaatsen, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Voordeel hiervan is, dat je niet steeds opnieuw je voorkeuren hoeft op te geven, waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Je kunt deze permanente cookies verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij van elk bezoek van jou nagaan welke onderdelen van de website je hebt bekeken. Hierdoor kunnen we onze dienst zoveel mogelijk laten aansluiten bij jouw surfgedrag.

Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen met betrekking tot inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Tel.  06 15 46 24 35 Verloskundigenpraktijk Nintu Takkebijsters 72 4817 BL Breda